Mikilvægar upplýsingar frá Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra til nemenda og foreldra – íslensku, english og polski

11.03.2020

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra vill koma meðfylgjandi skilaboðum á framfæri til nemenda, og foreldra þeirra eftir atvikum (sjá hér að neðan á íslensku, ensku og pólsku).

Skólar starfa nú samkvæmt viðbragðsáætlunum sínum og bregðast við aðstæðum með hliðsjón af fyrirmælum sóttvarnarlæknis og almannavarna. Mikilvægt er að nemendur, foreldrar og forráðamenn geri það einnig. 

Veikindi

Mælst er til þess að nemendur sem eru með hita eða einkenni sem svipar til einkenna kórónaveirunnar COVID-19 mæti ekki í skólann á meðan neyðarstig almannavarna er í gildi. 

Helstu einkenni eru: Hiti, hósti, þreyta, vöðva-, bein-, eða höfuðverkur.

Meltingareinkenni

(kviðverkir, ógleði/uppköst, niðurgangur) eru ekki algeng einkenni vegna COVID-19 en þekkjast þó.

Mikilvægt er að fylgjast vel með tilmælum landlæknis en nýjustu upplýsingar má vef hans. Á dögunum voru gefnar út leiðbeiningar fyrir einstaklinga með áhættuþætti vegna COVID-19,  

Nemendur í sóttkví geta áfram sinnt námi sínu að einhverju leyti og skal stefnt að því að slíkar aðstæður hafi sem minnst áhrif á nám. 

Ferðalög

Þar sem skilgreining hættusvæða breytist hratt eru foreldrar og forráðamenn hvattir til að fylgjast sérstaklega með þeim upplýsingum og taka mið af þeim við ákvarðanir sínar um ferðalög og viðeigandi ráðstafanir eftir að heim er komið.  

Upplýsingar um skilgreind hættusvæði má nálgast hér.

Ef einstaklingar eru að koma frá útlöndum og í vafa um hvort nauðsynlegt sé fyrir viðkomandi að fara í sóttkví er mikilvægt að fá ráðgjöf um slíkt hjá heilsugæslunni eða í vaktsíma 1700 áður en nemandi mætir í skólann. 

Að öðru leyti þá eru grunnskilaboðin þessi: 

✓ Hreinlæti er fyrir öllu: Þvoum okkur oft og vel um hendurnar með vatni og sápu. Gott er að nota líka handspritt ef hendur eru ekki sýnilega óhreinar. ✓ Ef þú þarft að hósta eða hnerra er betra að gera það í olnbogann eða í bréf en ekki í hendurnar eða út í loftið. ✓ Gætum þess að snerta andlitið sem minnst með höndunum, t.d. augun, munninn og nefið því þannig getur veiran komist inn í líkamann.  ✓ Forðumst faðmlög, kossa og knús, notum heldur brosið. Þannig er hægt að forðast smit og forðast að smita aðra.  ✓ Forðumst náin samskipti við þá sem eru veikir.  ✓ Tökum hlutunum með ró og förum eftir leiðbeiningum. 

Það er mikilvægt að við stöndum öll saman í því að hægja á útbreiðslu veirunnar.

Dear students, parents and guardians 

Schools are now operating in accordance with their response plans and responding to circumstances in light of the instructions of the Chief Epidemiologist and the Department of Civil Protection. It is important that students, parents and guardians do the same. 

Illness

We recommend that students who have a fever or symptoms similar to the symptoms of the coronavirus COVID-19 do not attend school while the emergency level of the Department of Civil Protection is in effect. 

The main symptoms are: Temperature, coughing, tiredness, muscle and bone aches or headaches.

Gastrointestinal symptoms

(abdominal pain, nausea/vomiting, diarrhoea) are not common COVID-19 symptoms but have been observed.

It is important to closely monitor the recommendations of the Medical Director of Health, the latest of which may be found on the Director’s website. Instructions for persons at risk of COVID-19 infection were recently issued.  

Students in quarantine may continue with their studies to some extent and every effort will made to ensure that such circumstances have as little effect on schooling as possible. 

Travel

As definitions of dangerous areas change rapidly, parents and guardians are encouraged to monitor such information specifically and take account of such definitions in their decisions for travel and the appropriate measures to take on returning home.  

Information on defined dangerous areas may be found here.

If you are returning from overseas and are in doubt as to whether it is necessary to quarantine yourselves, it is important to obtain advice on such matters from healthcare centres or from the duty phone 1700 before a student returns to school. 

In other respects, the basic message is as follows:  ✓ Hygiene is of the greatest importance: Wash hands thoroughly and often with soap and water. It is a good idea to also use an alcohol-based hand rub if your hands are not visibly dirty. ✓ If you need to cough or sneeze it is better to do so into your elbow or a tissue and not into your hands or into the air. ✓ Take care to touch your face as little as possible with your hands, e.g. eyes, mouth and nose as these are all pathways for the virus to enter your body. 

✓ Avoid hugging, kissing and snuggling, smile instead. This enables you to avoid infection and to avoid infecting others.  ✓ Avoid close contact with those who are ill.  ✓ Remain calm and follow instructions. 

It is important that we all stand together in an effort to slow the spread of the virus.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie! 

Obecnie szkoły działają zgodnie z planami reagowania, stosownie do okoliczności, w świetle instrukcji Głównego Epidemiologa i Departamentu ds. Ochrony Ludności. Istotne jest, aby uczniowie, rodzice i opiekunowie również stosowali się do tych zaleceń. 

Choroba

Zalecamy, aby uczniowie, u których wystąpiła gorączka lub objawy przypominające symptomy zakażenia koronawirusem COVID-19, nie przychodzili do szkoły w czasie, gdy obowiązuje poziom zagrożenia zarządzony przez Departament ds. Ochrony Ludności. 

Do głównych objawów należą: gorączka, kaszel, zmęczenie, bóle mięśni i kości lub bóle głowy.

Dolegliwości ze strony układu pokarmowego (ból brzucha, nudności/wymioty, biegunka) nie są typowe dla zakażenia wirusem COVID-19, ale wymagają obserwacji.

Ważne jest ścisłe monitorowanie zaleceń Dyrektora Medycznego Służby Zdrowia (Medical Director of Health), z których najnowsze można znaleźć na stronie internetowej Dyrektora. Niedawno wydano instrukcje dla osób zagrożonych zakażeniem wirusem COVID-19.  

Uczniowie objęci kwarantanną mogą w pewnym zakresie kontynuować naukę, ponadto należy dołożyć wszelkich starań, aby zaistniałe okoliczności w jak najmniejszym stopniu wpływały na proces nauczania. 

Podróże

Ponieważ definicje obszarów niebezpiecznych szybko się zmieniają, zachęcamy rodziców i opiekunów do śledzenia tego typu informacji i brania ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyjazdach, a także wdrażania odpowiednich środków ostrożności po powrocie z podróży.  

Informacje na temat obszarów niebezpiecznych można znaleźć tutaj.

W razie wątpliwości dotyczących konieczności poddania się kwarantannie po powrocie z zagranicy ważne jest, aby w tej sprawie zwrócić się o poradę do placówek opieki zdrowotnej lub zadzwonić pod numer 1700 przed powrotem ucznia do szkoły. 

W pozostałych kwestiach należy pamiętać o podstawowej zasadzie, która mówi:  ✓ najważniejsza jest higiena. Ręce należy dokładnie i często myć wodą i mydłem. Dobrym pomysłem jest też stosowanie żelu lub płynu odkażającego do rąk, jeżeli nie są w widoczny sposób brudne. ✓ Przy kasłaniu lub kichaniu lepiej jest zasłaniać się łokciem lub chusteczką, niż robić to dłońmi lub nie zasłaniać się niczym.

✓ Należy pamiętać, aby jak najrzadziej dotykać rękami twarzy, np. oczu, ust i nosa, ponieważ są to drogi, którymi wirus wnika do organizmu.  ✓ Należy unikać obejmowania się, całowania i przytulania; zamiast tego wystarczy uśmiech. To pozwoli unikać zakażenia siebie i innych.  ✓ Należy także unikać bliskiego kontaktu z osobami już chorującymi.  ✓ Niezbędne jest zachowanie spokoju i przestrzeganie instrukcji i zaleceń. 

Ważne jest, abyśmy wszyscy wspólnie starali się spowalniać rozprzestrzenianie się wirusa.

Auglýsingar í blaðið

Skil á auglýsingum er í hádeginu á mánudögum.  Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:

  • Heilsíða 170 x 240 mm + 3 mm blæðing 
  • Hálfsíða 170 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Kvartsíða 84 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Renningur 170 x 60 mm + 3 mm blæðing
  • Kubbur 84 x 59 mm + 3 mm blæðing
 
Hafðu samband fyrir verð tigull@tigull.is eða í síma 856-4250

Auglýsingar á vefinn

Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:
  • Stór banner – þver yfir síðuna 1018 x 360 px
  • Auglýsing hægra megin 310 x 400 px
Hægt er að skoða aðrar stærðir – endilega sendið okkur póst á tigull@tigull.is
Search